Ännu en gång har vår produkt HIPR belönats med ett mycket fint pris. Den här gången är det Guldpillret, som är instiftat av Läkemedelsföreningen i samarbete med Dagens Medicin och Apoteksmarknaden, som har tilldelats Medilevel och Region Gävleborg.
 
Juryns motivering:
“Årets pristagare har utvecklat ett smart digitalt uppföljningsstöd som skapar vinster för patienter, deras familjer, sjukvården och samhället. Följsamhet och uppföljning av läkemedelsbehandling av unga patienter med ADHD har förbättrats. Tekniken har en framtida potential i kraft av sin skalbarhet till andra diagnoser och patientgrupper.”

2015 startade BUP inom Region Gävleborg ett projekt i form av ökad egenvård genom – Medicinuppföljning i hemmet. Där lät man patienter med ADHD låna blodtrycksmätare för att sköta registrering av mätvärden hemma. Patienten fick skriva ner på ett papper de värden de fick via blodtrycksmätaren, men eftersom sms eller mail inte får användas i kommunikationen med patienter upplevdes sättet som omodernt och de unga patienterna ifrågasatte metoden. När en 16 årig patient vid ett möte uttryckte att det borde finnas en app att registrera data i, föddes en idé.  Regionen tog kontakt med Medilevel AB för att utveckla ett system som kunde tillgodose regionens behov och som uppfyller vårdens stränga krav på säkerhet och sekretess.

2016 började Medilevel utveckla ett system vid namn HIPR. En stor arbetsinsats lades ner på att identifiera hur systemet skulle byggas för att uppfylla samtliga lagkrav inom området. Ett och ett halvt år senare togs systemet i drift på fyra BUP-mottagningar inom Region Gävleborg, under våren 2018 lades mottagningar inom vuxenpsykiatrin till.

2018 gjordes en pilotstudie med patienter från BUP och vuxenpsykiatrin, totalt deltog 70 patienter i studien. Genom att låta patienter och familjer använda Hipr såg vi:

• fler mätningar
• tydliga kurvor
• mer adekvata mätningar med ökad säkerhet
• att vi frigör tid på mottagningarna
• att vi minskar stressen hos familjerna
• att vi får familjerna mer delaktiga i medicineringen
• att familjerna inte behöver avsätta tid för sjukhusbesök för insatser som kan ske som egenvård
• att vården sparar pengar

Sedan 2019 används appen HIPR med gott resultat i Region Gävleborg. Vi har sett att man nu kan mäta effekten av medicinen tydligare. Patienter och föräldrar är mer delaktiga i medicininsättningen och vi märker en följsammare behandling där biverkningarna av medicinen minskar. Appen har medfört att patienterna som använder den ökar närvaron i skolan och föräldrarna slipper ta ledigt från jobbet. Många och långa resor undviks, vilket även leder till positiva miljöeffekter. Med färre besök hos sjuksköterska vid insättning av medicin avlastas en redan ansträngd vårdkö.

HIPR är utvecklat som ett samarbetsprojekt mellan Region Gävleborg och Medilevel AB. Region Gävleborg har stått för den medicinska kunskapen och Medilevel AB för det tekniska kunnandet och utvecklingen.